Strefa klienta:

O nas

Nowoczesne Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe VITASPORT oferuje swoim pacjentom pełne, kompleksowe leczenie rehabilitacyjne, a także konsultacje lekarskie w zakresie ortopedii i traumatologii.

Naszą misją jest aby pa­cjent jak naj­szyb­ciej po­wró­cił do zdro­wia i peł­nej spraw­no­ści fi­zycz­nej. Po­przez sto­so­wa­nie no­wo­cze­snych metod dia­gno­zo­wa­nia oraz le­cze­nia, a także wy­ko­rzy­sta­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu me­dycz­ne­go możemy w krót­kim cza­sie pomóc na­szym pa­cjen­tom roz­wią­zać ich pro­ble­my zdro­wot­ne. Atu­tem ośrod­ka jest pro­fi­lak­ty­ka zdro­wot­na pro­wa­dzo­na co 2 mie­sią­ce, ma­ją­ca na celu bez­płat­ne dia­gno­zo­wa­nie na­szych pa­cjen­tów i edu­ko­wa­nie ich o zdro­wym stylu życia.

Nasze Centrum współpracuje z lek. med. Wiesławem Maroniem, specjalistą chirurgii urazowej i ortopedycznej, certyfikowanym specjalistą Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, który od 1995 roku jest lekarzem Narodowej Reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn. 

Nasi terapeuci:

przejdź do góry
powrót
© 2010-2019 r. VITASPORT. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: qbic studio